W trakcie realizacji:

 

 

Centrum Kultury „Zamek w Toszku" otrzymał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa na realizację zadań biblioteki powiatowej. W ramach otrzymanych środków zrealizowane zostanie zadanie „Czytam! Nowocześnie!". Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu wydarzeń literackich o zasięgu powiatowym.

Odbędą się spotkania z pisarzami literatury dziecięcej, rodzinne warsztaty związane z legendami, baśniami i bajkami śląskimi o charakterze integracyjnym oraz wykorzystujące nowe technologie, powiatowy rodzinny konkurs literacko-plastyczny. Działania realizowane będą w bibliotece w Toszku oraz w czterech partnerskich bibliotekach pow. gliwickiego. Zadanie adresowane jest do dzieci w wieku 7-10 lat oraz ich rodziców/opiekunów, z powiatu gliwickiego.

Na zakończenie odbędzie się gra terenowa dla wszystkich grup bibliotecznych wokół toszeckiego zamku promująca literaturę, zdrową rywalizację i integrująca dzieci z powiatu. Cele zadania wpisują się w cele strategiczne programu, jak promowanie polskiej i regionalnej literatury oraz kultury, utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej, kształtowanie świadomości i budowanie tożsamości lokalnej, włączenie dzieci i rodziców w działania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo MKiDN

 

Plakat - informacja o dofinansowaniu "Remont dwóch wież w budynku bramnym zamku w toszku"

 

Zadanie pt. Wydanie broszury edukacyjno-promocyjnej z elementami kreatywnych gier i zabaw

Zadanie polega na wydaniu 500 broszur edukacyjno-promocyjnych z elementami kreatywnych gier i zabaw. Celem zadania jest promowanie atrakcji turystycznej Toszka – Zamku, średniowiecznego zabytku, oraz działającego w naszym centrum kultury „Centrum Ekspozycji Historycznych”. Istnieje ono od 2015 roku i zostało otwarte dzięki realizacji projektu ,,Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej  z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”  PRO WSL 2007-2013.

W ramach niniejszego zadania zostaną wydane materiały promocyjne adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkoły podstawowej oraz rodzin, grup szkolnych i przedszkolnych. W broszurach znajdzie się treść lokalnej legendy, gry i zabawy związane z historią zamku, ważnymi postaciami, opowieściami, wydarzeniami, ze słownictwem średniowiecznym.

Zadanie dofinansowani ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 2000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 4300 zł.

Logo i informacja: Projekt Dofinansowany Ze Środków Śląskiej Organizacji Turystycznej

 


 

Zadanie „Cyfrowy Zamek ostoją na trudne czasy" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w programie Infrastruktura Domów Kultury w wysokości 37 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 47 100 zł.

Zadanie polega na zakupieniu niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby prowadzenia dotychczasowej działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz w celu zbudowania nowej oferty Centrum Kultury. Zakres zakupów obejmuje – zakup zadaszenia plenerowej sceny w celu organizacji imprez plenerowych na dziedzińcu i cyklu letnich spotkań muzycznych pt. „Rozśpiewany dziedziniec”, zakup projektora wraz z akcesoriami oraz ekranu w celu stworzenia Kina Plenerowego, zakup systemu galeryjnego, ekspozytorów, sztalug.
Dzięki planowanym zakupom Wnioskodawca poszerzy ofertę kulturalno-edukacyjną, podniesie jakość prowadzonych działań, pozyska nowych odbiorców, będzie animować lokalną społeczność.

Logo MKiDN Flaga biało czerwona oraz napis Rzeczpospolita Polska Godło polski

 


 

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” otrzymał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa na realizację zadań biblioteki powiatowej.

W ramach otrzymanych środków zrealizowane zostanie zadanie „Śląsk – moje miejsce na Ziemi”. Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu wydarzeń literackich o zasięgu powiatowym.

Odbędą się spotkania z pisarzami literatury śląskiej o charakterze integracyjnym w formie stacjonarnej i on-line wykorzystującej nowe media w komunikacji oraz rodzinny konkurs plastyczny. Działania realizowane będą w bibliotece w Toszku oraz w czterech partnerskich bibliotekach powiatu gliwickiego. Zadanie adresujemy do 100 dzieci w wieku 6-9 lat, z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz ich rodziców/opiekunów, z powiatu gliwickiego. Na zakończenie odbędzie się gra terenowa dla wszystkich grup bibliotecznych wokół toszeckiego zamku promująca literaturę, zdrową rywalizację i integrująca dzieci z powiatu. Cele zadania wpisują się w cele strategiczne programu, jak promowanie regionalnej literatury i kultury, utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej, kształtowanie świadomości i budowanie tożsamości lokalnej, włączanie dzieci i rodziców w działania, podnoszenie kompetencji czytelniczych, sieciowanie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo MKiDN

 

 

 

Fotolove - z aparatem w świat. Warsztaty fotograficzne dla dzieci od 7 do 9 roku życia. Luty - czerwiec 2023r.

Plakat - Konwersja cyfrowa domów kultury

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” realizuje projekt „Cyfrowy Zamek” w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym. Celem programu jest:

  • wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
  •  doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

 

Loga UE RP FE

 

 

Projekt W seniorze siła!

Plakat Biznes Mama

 

Projekty zrealizowane:

 

Tytuł projektu: "Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocji lokalnych produktów poprzez zakup 25 domków wystawienniczych na potrzebę realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego" -

Kwota udzielonej pomocy 36.746,00 zł

Zdjęcie ludzi na rynku przy budkachZdjęcie budek na rynkuZdjęcie ludzi na rynku przy budkachZdjęcie budek na rynku

 

Loga UE i EFR

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 


Remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego uszkodzeń bastei Zabytkowego Zamku w Toszku
Cel: naprawa bastei oraz bastei alkowy, elementów muru obronnego zamku w Toszku
Wartość dofinansowania
Śląski  Wojewódzki Konserwator Zabytków: 53,800 zł

1

Cyklinowanie parkietów w pomieszczeniach zamkowych : Biblioteka, Czytelnia, Sala Peterswaldska, Sala Possadowska
Cel: cyklinowanie podłóg  w pomieszczeniach zamkowych, renowacja
Wartość dofinansowania:
Starostwo Powiatowe Gliwice ; 16,000zł 

12

 


Unia Europejska

 

 

 

 

 


Remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego dla fragmentu osuniętego muru obronnego

Cel: odtworzenie i wzmocnienie osuniętych fragmentów muru obronnego

Wartość dofinansowania:

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w kwocie 94,435 tys.

Powiat Gliwicki w kwocie 30 tys.

 

mury

 

Tytuł projektu: Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku

Cel: Wzrost atrakcyjności obszaru Gminy Toszek poprzez modernizacje systemu ogrzewania Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Wartość dofinansowania: 137 807,00 zł

Projekt „Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku mającą na celu Wzrost atrakcyjności obszaru Gminy Toszek poprzez modernizację systemu ogrzewania Centrum Kultury „Zamek w Toszku” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w  ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  .

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

2014 r. Animator - Moje Boisko - Orlik 2012

2014 r. IX Brewerie Toszeckie – husycka zawierucha. Promocja turystyczna zamku w Toszku poprzez wydarzenie historyczne.

2013 r. Remont bramy przejazdowej budynku bramnego

2013 r. "Epizody toszeckie" - zbiór felietonów historycznych dotyczących zamku w Toszku i okolicy.

2013 r. "VIII Brewerie Toszeckie - czyli dobre i złe porządki hrabiny Anny Marii Colonny. Promocja turystyczna zamku w Toszku poprzez wydarzenie historyczne"

2012 r. Remont i uroczyste otwarcie studni toszeckiego zamku

2012 r. „Jak odnaleźć skarb?- promocja Zamku w Toszku wśród młodych turystów”

2012 r. Promocja zabytków znajdujących się na Szlaku Spichlerza Górnego Śląska – sposobem na poprawę atrakcyjności wizerunku obszaru.

2010 r. Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku